1. Organizatorul, regulamentul și durata campaniei
1.1. Organizator
Organizator al campaniei ,,Black Friday 2023” (în continuare Campania) este Premium Intercom srl. cu sediul în Bucuresti,str. Alexandru cel Bun , nr 14, et. 1, ap. 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1357/2016, având C.U.I. RO 15026009, reprezentată prin administrator Rascu Adrian, denumită în cele ce vor urma Organizatorul.
1.2. Durata și locația desfășurării Campaniei
Campania promoțională se va desfășura începând cu data de 08.11.2023 ora 00.00 și până la data de 15.11.2023, ora 23.59, în magazinul online www.lasardo.com .
Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Campaniei, prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament ce va fi adus la cunoștința participanților.
1.3. Produsele participante la campanie. Obiectul campaniei promoționale îl reprezintă toate produsele comercializate online pe www.lasardo.com 
1.4. Regulamentul
Toate persoanele participante la campania ,, BLACK FRIDAY 2023” trebuie să ia la cunoștință și să accepte condițiile prezentului regulament, fiind obligatoriu pentru toți participanții. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este îndatorirea participanților, anterior acțiunii de participare.
Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulamentul). Regulamentul este disponibil pe pagina web a Organizatorului: www.lasardo.com.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanților.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea Campaniei, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea acestuia, prin încheierea unui act adițional la Regulament, ce urmează̆ a fi făcut public în modalitatea descrisă mai sus.
2. Dreptul de participare
2.1. Persoane fizice
De aceste campanie promoțională beneficiază orice persoana fizica cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei promoționale si care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții in perioada menționată.
2.2. Persoane juridice
Campania se adresează tuturor persoanelor juridice care îndeplinesc cerințele legale pentru participarea la astfel de campanii, al căror obiect de activitate/dispoziții legale aplicabile nu le interzice participarea la astfel de campanii.
2.3. Acceptarea participării
Participarea la această Campanie presupune cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament, precum și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
3. Mecanismul Campaniei
Oferta promotionala aplicată în timpul campaniei este între 15% si 30% discount din pretul intreg pentru toate produsele comercializate, dupa cum urmeaza:
- Toate produsele comercializate sub numele brandurilor de ceasuri si bijuterii, vor avea o reducere de -15%

-Toate bijuteriile din argint, cu exceptia celor de brand, vor avea o reducere de -30%.

Oferta promotionala nu se cumulează cu niciun alt discount (ex. coduri de reducere).Toate achizitiile vor fi insotite de un voucher de reducere de 15% pentru urmatoarea achizitie.
Voucherul este valabil în perioada pana la 31 decembrie 2023, prin introducerea codului de reducere pe site, în pasul de checkout.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de fraudă, abuzurilor și a oricăror alte împrejurări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru participarea în cadrul Campaniei în afara intervalului de participare
menționat anterior.
În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract (14 zile) sau decide returnarea parțială a comenzii sau a bunurilor cumpărate , trebuie sa returneze si voucherul cadou. Lipsa retunării voucherului cadou dă dreptul Premium Intercom S.R.L. de a refuza restituirea sumelor de bani aferente bunurilor returnate.

Va rugam sa consultati politica noastra de retururi prezenta pe site aici.

4. Întreruperea Campaniei
Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, întreruperea urmând a fi adusă la cunoștință publică prin publicarea informațiilor corespunzătoare, pe site-ul web:www.lasardo.com.
Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament (de exemplu, orice incident care afectează accesarea rețelelor de socializare, pagina web).
Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie, total sau parțial, demararea, continuarea sau finalizarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul este obligat sa
comunice apariția cazului de forță majoră participanților campaniei, în cel mai scurt timp de la producere.
În situațiile avute în vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice răspundere față de participanții la campanie, după cum nu este ținut la plata vreunei sume cu titlul de despăgubire către participanți și/sau terți.
5. Încetarea Campaniei înainte de termen
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp
posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei.
6. Protecția datelor cu caracter personal
Prin prezentul Regulament, Organizatorul, precum si partenerii contractuali implicați în organizarea campaniei se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018. Participanții sunt de acord prin înscrierea în campanie cu prelucrarea de către Organizator a numelui, prenumelui, numărului de telefon și a e-mailului.
Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a cărei notificare a fost înregistrată in registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal la nr. 7587) in vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin Organizatorilor Concursului. Premium Intercom S.R.L. garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea
Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul
de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Premium Intercom S.R.L. se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale. Scopurile constituirii si administrării bazei de date sunt: realizarea de rapoarte statistice, informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare si de marketing).
7. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor
Legea aplicabilă este legea română.
Eventualele diferende apărute intre Organizator și participanții campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă; în cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, diferendul va fi deferit instanțelor judecătorești competente din București, potrivit legii române.
8. Dispoziții finale
Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.lasardo.com.